fbpx

Асен Личев: Забранено e погребването на прасета при незащитени подземни води

При погребването на прасета може да се разшири заразата

 Абсолютно забранено е погребването на прасета при незащитени подземни води. Това гласи  наредба за условията и реда експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно водоснабдяване. „Там абсолютно категорично е казано, че за водоизточници от повърхностни води, пояс втори, е забранено да се използва теренът за нови или съществуващи гробища, което изключва и загробването на трупове на прасета“, коментира за „Агрозона“ Асен Личев, експерт по хидрология и дългогодишен ръководител на дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите.

Незащитените подземни води представляват първият водоносен хоризонт след земната повърхност, на който водното ниво е пряко свързано с повърхността , т.е. няма нищо, което да го изолира. Такива са например терасите около всички реки в България, където са основните водовземни съоръжения. „В този тип съоръжения има забрана за пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества. Под вредни вещества отново влизат трупните отпадъци на убитите прасета. В конкретния случай АЧС не е опасен за хората, но влизайки в кръговрата на водата той може зарази свинете в свинекомплексите“, допълни Личев. Това е твърде възможно предвид факта, че повечето съществуващи свинекомплекси у нас използват подпочвени води.

Има два начина, които са безопасни и легални за обезвреждане на трупове, смята експертът. Единият е да има определени депа, които да са изолирани от въздуха, водата, подземната повърхност и почвите, където да се третират труповете. Втората мярка е да има подготвени инсенератори. „Оказва се, че термичното третиране на труповете по отношение на безопасност на замърсяване на водите елиминира като цяло бързо разградимите биологични вещества и вирусът на АЧС бива убит“.

Източник: agrozona.bg