Допълнителни 10 точки, свързани с опазване на околната среда.

Допълнителни 10 точки, свързани с опазване на околната среда.

Във връзка с течащата процедура по прием на документи за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020, искаме да Ви обърнем внимание, че всеки кандидатствал за закупуване на инсталации за пречистване на входящи или отпадъчни...