fbpx

Инсинератори IncinerPro

ПРОЕКТИРАНИ ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ИЗГАРЯНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ

Животновъдни ферми (трупове на пилета, овце, свине и говеда), кланници, месопреработвателни предприятия, приюти за животни, ветеринарни университети, компании за обезвреждане на отпадъци

ШИРОКА ГАМА ОТ МОДЕЛИ

Максимален капацитет за зареждане до 1,750 кг в зависимост от модела, вида животно, типа отпадък;
Бързина на горене до 300 кг/час, в зависимост от характеристиките на модела (влажност, калорична стойност, вид животно и др.);
Вертикален и хоризонтален метод на зареждане, в зависимост от модела;
Различен брой горелки (минимум 1 горелка във всяка камера за изгаряне);
Различни процеси на автоматика

ПО-ВИСОКО НИВО НА БИОСИГУРНОСТ

Повишено ниво на биосигурност поради факта, че отпадъците се елиминират на мястото, къде то се произвеждат;

Без транспортни средства за извозване на отпадъците на територията на вашето стопанство, което ще намали риска от патогени внесени отвън

АКСЕСОАРИ ПО ИЗБОР

Топлообменник
Модули за следене на температурата
Система за мониторинг на емисиите
Техника за дезинфекция (за превозни средства, помещения, техника, персонал)
Колички за пренос на трупове, контейнери за съхраняване и замразяване отпадъци

Инсинераторите на IncinerPro са в съответствие със  законодателството на ЕС:

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива.

Показване на 1–9 от 10 резултата